En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’entitat:

Raó social: Lapistàtzuli
NIF: J-65514937
Adreça: Diputació, 337 (08009) Barcelona.
Email: info@lapislatzuli.com

-Finalitat del lloc web
Aquest web té la finalitat de mostrar i vendre llibres.

El present avís legal (d’ara endavant, “Avís Legal”) regula l’ús del lloc web: www.lapislatzuli.com

-Legislació
Amb caràcter general les relacions entre l’entitat i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

-Ús i accés d’usuaris
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Lapislàtzuli o qualsevol de les seves delegacions.

-Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Lapistàtzuli o de terceres persones amb qui Lapistàtzuli ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Lapistàtzuli difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Lapistàtzuli adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Lapistàtzuli.

-Contingut del web i enllaços
Lapislàtzuli es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

Autorització per a enllaçar amb lapislatzuli.com
Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

Avís de confidencialitat
La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Lapislàtzuli SCP. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre les seves sol·licituds. Mitjançant la indicació de les seves dades, i amb la conformitat d’allò l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., Vostè atorga consentiment inequívoc a Lapislàtzuli SCP., perquè procedeixi, en compliment dels objectius esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Lapislàtzuli SCP., al domicili del carrer Diputació, 337 (08009) Barcelona.