D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini lapistatzuli.com pertanyen a Lapistàtzuli, amb domicili a Plaça Catalunya, 17, Blanes. NIF: J-65514937

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Lapistàtzuli o de terceres persones amb qui Lapistàtzuli ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Lapistàtzuli difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Lapistàtzuli adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Lapistàtzuli.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Lapistàtzuli no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a lapislatzuli.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Lapistàtzuli no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Lapistàtzuli declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Lapistàtzuli no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Lapistàtzuli.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Lapistàtzuli informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Lapistàtzuli per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Lapistàtzuli amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB LAPISLATZULI.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 

Avís de confidencialitat 

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de Lapislàtzuli SCP. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre les seves sol·licituds. Mitjançant la indicació de les seves dades, i amb la conformitat d’allò l’establert en l’article 6 de la L.O.P.D., Vostè atorga consentiment inequívoc a Lapislàtzuli SCP., perquè procedeixi, en compliment dels objectius esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Lapislàtzuli SCP., al domicili del Plaça De Catalunya 17, 2º B, 17300 Blanes, GIRONA.